X

Symposia

Regelmatig organiseert Heg & Landschap symposia, soms in samenwerking met andere organisaties. Hieronder meer informatie over symposia die we de afgelopen jaren organiseerden.


Natuurlijk verbonden t.g.v. 20 jaar Stichting Heg & Landschap

31 augustus 2023, Beugen

Op 31 augustus jl. vierden we met vrienden en collega’s in Beugen, in het hartje van het Maasheggengebied, het twintigjarig bestaan van onze stichting. Een feestelijke dag met onder meer een symposium met als motto Natuurlijk verbonden.

Hoopheggen met een bevlogen doener

De inleiding van onze nieuwe voorzitter Jantine Schinkelshoek werd geïntroduceerd met een kleurrijke collage van beelden van heggenlandschappen in al hun glorie, maar ook hoe we ons landschap en haar biodiversiteit nog mooier en beter kunnen maken door het juiste beheer en de aanplant van nog veel meer heggen en bomen. Het was Jantine, oprichter van de stichting Hoopheggen, als bevlogen doener, wel toevertrouwd om hierop verder te bouwen en een even noodzakelijke als bloeiende toekomst voor Heg & Landschap te schetsen. Een prachtige kennismaking.

Van BoerenNatuur naar bankdirecteur

Er is nog wel wat reuring geweest over de overstap van Alex Datema als voorzitter van BoerenNatuur naar de Rabobank, als directeur Food & Agri Nederland. Het weerhield hem er niet van om zijn bijdrage aan ons feestje te leveren in een door de aanwezigen erg gewaardeerd verhaal. Scherpe vragen, mede over de ontwikkeling van zijn eigen boerenbedrijf, ontweek hij na afloop van zijn presentatie ook niet. Een schitterende bijdrage aan een breed programma.

Dorrestijns queeste naar de oeverzwaluw

Daarna was het tijd voor een iets luchtiger verhaal. Hans Dorrestijn verblijdde ons met een hilarische vertelling over zijn correspondentie met Roel Winters en zijn bezoeken aan diens landgoed De Langakkers. Lach en ontroering. Wie van de aanwezigen zal zijn beschrijving van de naam en het voorkomen van de oeverzwaluw nog vergeten.

Stellingen ter discussie

We wilden onze gasten niet alleen maar laten zitten en toehoren, er was een actief deel in het ochtendprogramma opgenomen: een discussiecafé. Rond vier tafels namen deelnemers plaats om 20 minuten lang over een stelling te discussiëren. Terugkoppeling door Maja Kooistra werd bewaard tot na de pauze.

Cultuurlandschappelijke totaalshow

De lunch lonkte maar hoe kun je die aandrang beter laten vergeten dan door Jaap Dirkmaat een verhaal te laten houden. Het ging erin als Gods woord in een ouderling. Hans Dorrestijn was gebleven om Jaap ook eens te horen. Hij was onder de indruk van zoveel kennis verpakt in humor, ironie, beweging en stemwisseling. Het was een 20 minuten totaalshow waarbij menigeen de lunch bijna vergat.

De Maasheggen in

Met de bus trok het gezelschap naar de Maasheggen bij Vortum-Mullem om daar in 5 groepen te splitsen en elk een wandeling door het gebied te maken. De regen dreigde maar het bleef droog zodat iedereen van het dichte, gevarieerde heggennetwerk kon genieten en het beheer ervan ervaren.


Internationale bijeenkomst over heggenvlechten

6-8 maart 2020 , Boxmeer

Van vrijdag 6 tot zondag 8 maart 2020 kwamen in Boxmeer heggenvlechters uit Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Ierland en Nederland bijeen. Doel was om met elkaar kennis te maken, te horen van successen en knelpunten en te bespreken hoe we elkaar kunnen versterken. Op zondagvond het NK-Maasheggenvlechten plaats en werd er door alle buitenlandse heggenvlechters gevlochten. Bekijk hier het programma van deze bijeenkomst.

Een geslaagde bijeenkomst met 3 deelnemers uit Belgie, 3 uit Ierland, & uit zowel Engeland en Duitsland, 12 uit Frankrijk en 25 uit Nederland, inclusief organisatie. Het was een mooie mix van veldbezoeken (Maasheggen en Doornik Natuurakkers in Bemmel), plenaire presentaties en discussies en discussie in groepen. Voor velen toch bijzonder de vertegenwoordiging uit Duitsland en het grote aantal, jonge Fransen. Niet eerder waren vertegenwoordigers uit zoveel landen bijeengekomen rond het thema heggenvlechten. De presentaties en discussies gingen niet enkel over het vlechten van heggen maar ook over de aanleg en het beheer van heggen en het beleid t.a.v. dit landschapselement. Op zondag werd de weg waarlangs de buitenlandse vlechters hun specialiteit lieten zien, omgedoopt in Laan van Europa.

Op zaterdag, de slotdag van het eigenlijke symposium, werd in aanwezigheid van de burgemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest, de Declaratie van Boxmeer ondertekend. Iedere vertegenwoordiging zou daarnaast een plan met korte en middelange termijn doelen opstellen. Afgesproken werd om in 2021 in Engeland en in 2022 in Duitsland bijeen te komen.

Ondertekening van de Declaratie van Boxmeer met onder vlnr: burgemeester Karel van Soest en Louis Dolmans (Ned.), boven vlnr: Ulrich Pieper (Du.), Etienne Monclus (Fr.), Nigel Adams (VK), Valentijn de Cock (Be.) en Mark McDowell (Rep. Ir.).


Symposium Rijke heggenlandschappen

12 april 2019, Sint Agatha

In het klooster van Sint-Agatha, gelegen in het Maasheggengebied, organiseerde Heg & Landschap op 12 april 2019 met Staatsbosbeheer het symposium Rijke heggenlandschappen. Ruim 70 deelnemers uit allerlei sectoren en delen van het land hebben een dag lang over de noodzakelijke aanleg en goed onderhoud van heggen en bomen gesproken. Tijdens een lange wandeling door het Maasheggengebied was het genieten van het heggenlandschap en bekijken hoe het beheer er vorm krijgt. Tijdens de veldwandeling was goed te zien dit in het Maasheggengebied meer en meer wordt toegepast. Robuuste heggen, veel nieuwe aanplant, zorgvuldige omgang met bomen en een meerjarig heggenplan als basis voor het onderhoud. Klimaat en biodiversiteit maken planten van meer bomen en struiken een must. Heggen kunnen hierin belangrijke rol spelen, ook in de landbouw.

Naast onderhoud en aanleg is tijdens het symposium gesproken over de succesfactoren voor gebiedssamenwerking en de noodzaak om landschapsbeheer een plek in het onderwijs te geven. Lees hier het symposiumverslag. Aan het slot van het symposium werd een nieuw boek van onze stichting gepresenteerd: Rijke heggenlandschappen. Voorzitter Louis Dolmans overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest.


Internationale bijeenkomst heggenvlechten

7-9 maart 2019, Frankrijk

Op uitnodiging van 2 Franse organisaties - de Mission Bocage en Bocage Pays Branché - zijn Louis Dolmans en Lex Roeleveld van donderdag 7- vrijdag 9 maart in Le Nay-Le Pin, Frankrijk geweest om de tweede Franse internationale bijeenkomst over heggenvlechten bij te wonen. Het gehucht Le Nay ligt in het departement Deux-Sèvres, 65 km ten zuiden van Angers (dat aan de Loire ligt) en circa 900 km van huis. Het ligt in een van de Franse veehouderijgebieden (= veel grasland). Een netwerk aan heggen dooradert de weilanden en soms ook grote velden. Opvallend voor ons: veel bomen, nog heel veel oude knotbomen, vooral eiken. De meeste heggen, hoog en laag, staan er niet geweldig bij. Het lijkt eerder teruggang dan opbouw.

De eerste internationale bijeenkomst voor heggenvlechters in Frankrijk was 2 jaar geleden in Frans Vlaanderen vlak bij de grens met België. Ook daar waren we aanwezig. Deze bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met België ( Dirk Cuvelier) en vormde in zekere zin een vervolg op onze internationale conferentie in Bemmel (2013), die echter veel breder van opzet was. Lees hier ons verslag van deze prachtige bijeenkomst.


Landschap van betekenis - Noardlike Fryske Wâlden

23 november 2017, Burgum

Landschap staat onder druk, biodiversiteit neemt af. Het laatste nieuws hierover is dat de insectenpopulaties dramatisch afnemen. Het nut van agrarisch natuurbeheer wordt sterk betwijfeld. Tijd om te laten zien hoe het ook kan. Op 23 november 2017 organiseerde Heg & Landschap daarom i.s.m. de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een symposium over hoe een vitale landbouw in balans kan zijn met een prachtige, natuurrijke leefomgeving. Lees hier het verslag van Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap.


Groen erfgoed Leeft!

maart 2017, Weurt

In maart 2017 organiseerde Heg & Landschap een symposium over groen erfgoed. Groen erfgoed zoals oude bomen, heggen, houtwallen, is schaars en goed beheer is voor hun behoud daarom zo belangrijk. In het door Heg & Landschap georganiseerde symposium Groen erfgoed Leeft! stond behoud van groen erfgoed centraal.

De belangstelling voor groen erfgoed neemt gelukkig toe. In ons symposium, waaraan ruim 60 personen uit Nederland en Vlaanderen deelnamen, hebben we groen erfgoed vanuit diverse hoeken belicht: hoe herkennen we het, hoe beheren we het, is een beschermde status nodig en kunnen we het integraal onderdeel van een nieuwe agrarische bedrijfsvoering maken? Het programma bestond uit achtpresentaties en een stevige discussie.

Enkele van de conclusies, leer- en actiepunten zijn:

  • Geef bewoners een rol, mobiliseer streekdeskundigheid en teken verhalen op. Passie alleen is niet voldoende. Kennis, netwerk en volharding zijn evenzeer nodig.
  • We concludeerden dat landschapsbeheer gezien moet worden als onderdeel van een gezond landbouwsysteem!
  • Het is uit oogpunt van behoud genenbronnen en biodiversiteit belangrijk gecertificeerd autochtoon (inheems) plantgoed te gebruiken.
  • Er is zowel in Nederland als in Vlaanderen een groot tekort aan opleidingsmogelijkheden over groen landschappelijk erfgoed zowel in onderwijs als ook in cursussen .
  • Behoud en ontwikkeling van groen, landschappelijk erfgoed is onvoldoende in beleid verankerd. We moeten hieraan zelf werken d.m.v. een goed verhaal, innovatieve, toekomstgerichte initiatieven en visie.

Klik hier voor het symposiumverslag met conclusies en actiepunten.


Hands-on-hedges Practise meets policy

11-13 september 2013, Bemmel

Na wat er de eerste 9–10 jaar allemaal was gerealiseerd, was het nodig om nieuwe energie te tanken en ideeën te ontwikkelen over hoe nu verder. In september 2013 nodigden we een breed scala aan Nederlandse en buitenlandse praktijkgerichte mensen uit om te praten over hoe onze heggenlandschappen te versterken, hoe dingen gedaan te krijgen en hoe het publiek meer bij heggen te betrekken. De driedaagse bijeenkomst in Bemmel kreeg de titel Hands-on-hedges Practise meets policy. Presentaties, groeps- en plenaire discussies werden afgewisseld met veldexcursies.

Het congres ademde een hele bijzondere sfeer uit. Deelnemers waren gedreven, er waren veel discussies, dankzij levendige presentaties en er heerste bovenal een sterk gevoel van onderlinge verbondenheid en vriendschap. Nog niet eerder waren op de deelnemers uit zoveel (zes) landen bijeengekomen om ervaringen uit te wisselen over het belang en de praktijk van herstel en beheer van heggen en heggenlandschappen. Nog steeds herinneren deelnemers ons aan bijzondere momenten zoals de veldpresentatie van Ted Green the Old Tree Man, Georg Müller die met enige geheimzinnigheid zijn foto’s presenteerde, Rob Woltons verhaal over de rijkdom aan met het oog waarneembare soorten planten en dieren (ruim 3.000) in zijn heg in Devon of de boeiende aftrap door ecoloog-filosoof Matthijs Schouten.

Het symposium eindigde met een verklaring waarin opgeroepen werd om met elkaar praktijkervaringen uit te wisselen en de komende jaren internationaal bijeen te blijven komen om ons enthousiasme en betrokkenheid te voeden. De deelnemers stemden voor het opzetten van een European Hedge Network. Belangrijk punt in de slotverklaring was dat deelnemers zich inzetten voor het behalen van tastbare resultaten, onder meer door het opzetten van demonstratieprojecten, en elkaar van de resultaten op de hoogte te houden. Het symposium was een prachtige, symbolische afsluiting van 10 jaar Heg & Landschap, van een fase van ontdekken en ontwikkelen naar het breed in de praktijk brengen van de resultaten daarvan.